Afgelopen woensdag was de jaarlijkse controle van de vloedschotten op de Voorstraat, Prinsenstraat en Boomstraat. Deze straten functioneren als dijken, maar ze liggen ongeveer een halve meter lager dan andere dijken op het eiland van Dordrecht. De vloedschotten zijn ongeveer een halve meter hoog en ‘verhogen’ tijdelijk de waterkeringsgrens van de genoemde ‘dijkstraten’. Vloedschotten maken dus deel uit van de dijken die Dordrecht moeten beschermen tegen hoog water.

Bij extreem hoog water op de rivieren rondom Dordrecht overstroomt het buitendijks gelegen historisch havengebied. Om de rest van de stad te beschermen tegen hoog water, hebben we het systeem van de vloedschotten. Deze schotten plaatsen we tegen een aantal gevels, en ter overbrugging van open steigers en straten in de historische binnenstad. De vloedschotten houden het water ‘vast’ in de huizen die met hun ‘rug’ naar de Voorstraathaven gekeerd staan. Daar waar het lint van huizen onderbroken wordt door steigers (inhammetjes naar het water van de Voorstraathaven), bruggen en straten, worden ook deze ‘gaten’ met de vloedschotten afgesloten.

De vloedschottentest vindt jaarlijks plaats in de laatste week voor september. Op 1 oktober begint het ‘hoogwaterseizoen’. Dat is het seizoen waarin er een verhoogd risico is op hoge waterstanden. Daarom testen we ieder najaar de vloedschotten. Zo zijn we er zeker van dat alles goed werkt. De Gemeente Dordrecht voert de test uit in opdracht van waterschap Hollandse Delta.